Varma

Sammandrag av årsredovisningen 2014
Årsredovisningen är tillgänglig i sin helhet på de finska och engelska sidorna.

VARMA_tilinpaatos

Varma förbereder sig inför pensionsreformen

Syftet med pensionsreformen 2017 är att anpassa vårt pensionssystem till den ökande livslängden. Finlands Näringsliv (EK), Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC) och Tjänstemannacentralorganisationen (STTK) nådde den 26 september 2014 en uppgörelse om reformens innehåll. Konsekvensanalyser visar att de ändringar som organisationerna kommit överens om uppfyller de mål som landets regering har satt upp för pensionsreformen. Ändringarna i lagstiftningen bereds som bäst i trepartssamarbete utifrån de riktlinjer som anges i pensions­uppgörelsen. Pensionslagarna stiftas av följande riksdag.

Pensionsreformen medför förändringar i pensionsförmånerna och finansieringen av pensionerna. Enligt uppgörelsen om pensionsreformen ska den nedre och övre gränsen för ålderspension höjas gradvis från och med 2017. Efter 2025 kopplas åldersgränserna för ålderspension till ökningen av den förväntade livslängden, och därtill jämnar man ut livslängdskoefficientens inverkan. Arbetspensions­tillväxten förändras så att pensionen årligen tillväxer med 1,5 % av lönen för alla, oavsett ålder.

I och med pensionsreformen kompletteras invalidpensionen med en arbetslivspension. Den är avsedd för personer som fyllt 63 år och har arbetat i minst 38 år. Ett villkor för att pensionen ska beviljas är att personen har ett fysiskt eller psykiskt belastande arbete och nedsatt arbetsförmåga. Deltidspensionen ersätts av en partiell förtida ålderspension. Åldersgränsen för denna pension är 61 år fram till 2025, varefter den höjs till 62 år. 

I pensionsuppgörelsen fastställdes dessutom ArPL-avgiftens nivå till 24,4 % för åren 2017–2019. Enligt Pensionsskyddscentralens prognoser är denna avgiftsnivå tillräcklig på lång sikt. Arbetsmarknadsorganisationerna bedömer frågan på nytt senast i samband med förhandlingarna om pensionsavgiften för 2020.

En annan ändring i finansieringen av pensionerna utgör höjningen av det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret från 10 till 20 %. På aktievikten bland en enskild pensionsanstalts placeringar sätts en maximigräns på 60 % av alla placeringar. Dessa ändringar förbättrar arbetspensionsanstalternas möjligheter att placera i aktier och främjar på så sätt arbetspensions­nivåns tillräcklighet på lång sikt.

Pensionsreformen påverkar Varmas samtliga kundföretag och försäkrade kunder. För Varma innebär verkställandet av pensionsreformen å ena sidan mer arbete och å andra sidan en bra möjlighet att fördjupa kundrelationerna. Alla mål som ställts för att förlänga arbetskarriärerna stämmer inte nödvändigtvis överens i svåra ekonomiska tider. Pensionsreformen strävar emellertid efter att skapa förändringar på lång sikt. Varma vill sköta sin uppgift – att trygga pensionerna och verkställa pensionsreformen – så effektivt som möjligt.

I början av 2014 trädde en lagändring i kraft som innebär att tilläggspensionsförsäkringar enligt lagen om pension för arbetstagare (APL-tilläggspensionsskydd) ska avslutas 31.12.2016. Under 2014 informerades försäkringstagarna och de försäkrade om att försäkringen avslutas och vilken inverkan denna ändring har på de försäkrades förmåner. Omkring 330 tilläggspensionsförsäkringar har tecknats i Varma, och de omfattar sammanlagt cirka 4 400 försäkrade. Arbetsgivarna ska inom 2016 erbjuda en motsvarande förmån genom något annat arrangemang.

År 2014 uppgick den genomsnittliga ArPL-avgiften till 23,6 (22,8) % av lönerna, varav löntagarens andel var 5,55 (5,15) % för personer under 53 år och 7,05 (6,50) % för personer äldre än så. FöPL-avgiften var 23,3 (22,50) % av den fastställda arbetsinkomsten för personer under 53 år och 24,8 (23,85) % för personer äldre än så.   

Avkastningskravet på ansvarsskulden bestod av fondräntan på 3,0 (3,0) %, avsättningskoefficienten för pensionsansvar och aktieavkastningskoefficienten. År 2014 var avsättningskoefficienten i genomsnitt cirka 1,44 %och aktieavkastningskoefficienten 9,62 %. Som ränta för de äldsta återlånen, försäkringsavgifterna och vissa andra poster används en beräkningsränta, som var 4,50 % under årets första hälft och 5,00 % under årets andra hälft.