Varma

Sammandrag av årsredovisningen 2014
Årsredovisningen är tillgänglig i sin helhet på de finska och engelska sidorna.

VARMA_tilinpaatos

Bolagets förvaltning

På Varmas bolagsstämma innehas rösträtten enligt följande: försäkringstagarna cirka 78 %, de försäkrade cirka 20 % samt ägaren av garantikapitalet, Sampokoncernen, cirka 2 %.

Varmas ordinarie bolagsstämma hölls den 20 mars 2014. Bolagsstämman fastställde bokslutet och beviljade ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2013. Till nya ledamöter i förvaltningsrådet valdes Matti Rihko och Jorma Vehviläinen.

Som ledamöter i förvaltningsrådet fortsätter Tapio Kuula (ordförande), Martti Alakoski (vice ordförande), Juri Aaltonen, Berndt Brunow, Petri Castrén, Erkki Etola, Stig Gustavson, Tauno Heinola, Tapio Korpeinen, Päivi Kärkkäinen, Olli Luukkainen, Ilkka Nokelainen, Lauri Peltola, Hannu Penttilä, Juhani Pitkäkoski, Pertti Saarela, Kari Sairo, Mika Seitovirta, Saana Siekkinen, Jorma J. Takanen, Arja Talma, Leena Vainiomäki, Kari Virta, Anssi Vuorio, Satu Wrede och Göran Åberg.

Till revisorer valdes CGR Petri Kettunen och CGR Paula Pasanen. Till revisorssuppleanter valdes CGR Marcus Tötterman och CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Varmas styrelse består sedan 2014 av Kari Jordan (ordförande), Jari Paasikivi (vice ordförande), Antti Palola (vice ordförande), Riku Aalto, Mikael Aro, Johanna Ikäheimo, Ari Kaperi, Lasse Laatunen, Petri Niemisvirta, Karsten Slotte, Kai Telanne och Veli-Matti Töyrylä samt ersättarna Mikko Ketonen, Arto Kuusiola och Liisa Leino.

På sitt möte den 2 december 2014 beslöt förvaltningsrådet att omvälja följande personer som stod i tur att avgå från styrelsen: Riku Aalto, Petri Niemisvirta och Kai Telanne. Som nya styrelse­ledamöter från den 1 januari 2015 invaldes Berndt Brunow, Jyri Luomakoski och Ilkka Oksala. Från styrelsen avgick den 31 december 2014 Kari Jordan, Karsten Slotte och Lasse Laatunen.

På sitt konstituerande möte den 21 januari 2015 valde Varmas styrelse Berndt Brunow till ordförande samt Jari Paasikivi och Antti Palola till vice ordförande. 

I enlighet med det beslut som styrelsen fattade år 2012 för Varma ett insiderregister över styrelseledamöterna och verkställande direktören samt direktörerna i ledningsgruppen, och från 1.1.2015 har registret utvidgats till att omfatta även ledamöterna i förvaltningsrådet. Betydande affärer och andra transaktioner som Varma som bolag gör med en person som ingår i insider­registret ska godkännas av styrelsen och offentliggörs dessutom av Varma.Inga sådana transaktioner genomfördes under räkenskapsperioden. 

I enlighet med de nya bestämmelserna i lagen om arbetspensionsbolag offentliggjordes i början av 2015 eventuella ledamotskap i andra sammanslutningars organ i fråga om alla anställda som fattar placeringsbeslut. Motsvarande uppgifter om styrelseledamöterna, verkställande direktören och lednings­gruppsdirektörerna ingår i beskrivningen av bolagets förvaltnings- och styrningssystem, som Varma har publicerat från och med 2009. Vidare har verkställande direktörens och lednings­gruppsdirektörernas innehav av börsaktier offentliggjorts kvartalsvis på Varmas webbplats under räkenskapsperioden. Uppgifterna om styrelseledamöterna ur insiderregistret kommer att offentlig­göras före början av juni 2015 på det sätt som förutsätts i lagen om arbetspensionsbolag. 

Varma har på sin webbplats publicerat en aktuell utredning om förvaltnings- och styrningssystem som grundar sig på rekommendationerna i den finska koden för bolagsstyrning. Varma ger ut delårsrapporter kvartalsvis. Bolaget vill att dess offentliga ekonomiska rapportering ska vara transparent och förenlig med bästa praxis.