Varma

Sammandrag av årsredovisningen 2014
Årsredovisningen är tillgänglig i sin helhet på de finska och engelska sidorna.

VARMA_tilinpaatos

Det ekonomiska läget

Slutet av finansåret 2014 präglades av allt större osäkerhet

Den ekonomiska osäkerheten ökade under den senare hälften av 2014, och vid årets slut började orosmolnen torna upp sig på allvar. De politiska och ekonomiska spänningarna i Mellanöstern fortsatte, och konflikten mellan Ryssland och västländerna kastade en skugga över de ekonomiska utsikterna framför allt i Finland och Europa. De ökande riskerna orsakade stora fluktuationer på marknaden. Det finns också motvikter till osäkerheten: finanskrisen är över, och globalt sett har de värsta ekonomiska åtstramningarna redan genomförts. 

Såväl USA som Storbritannien upplevde en fortsatt stark tillväxt. I början av året skedde en nedgång i den dittills positiva ekonomiska utvecklingen i USA, vilket skapade en oro över återhämtningen och de risker som den ändrade riktningen i penningpolitiken medför. Den amerikanska ekonomin fortsatte emellertid på sin tillväxtbana, mycket tack vare de stigande förmögenhetsvärdena och det förbättrade läget på arbetsmarknaden. Den starka tillväxten i USA förväntas fortsätta. Det bör ändå konstateras att återhämtningstakten har varit måttlig framför allt med tanke på att ekonomin har stöttats med penningpolitiska åtgärder. 

Den globala tillväxten i investeringsefterfrågan är svag och volymerna i världshandeln växer långsamt. Kina och de övriga utvecklingsekonomierna växer alltjämt, men i måttlig takt jämfört med de senaste åren. Investeringscykeln har fått fart och detta förväntas höja aktiviteten i ekonomin, men den tillspetsade geopolitiska osäkerheten skapar en osäkrare stämning också i den ekonomiska miljön. Tills vidare har detta inte lett till sådana störningar på marknaden som skulle tyda på att förtroendet för den globala ekonomin har försvagats avsevärt.I slutet av året började oljepriset sjunka kraftigt, vilket främjar den ekonomiska tillväxten i industriländerna. 

Ekonomin i euroområdet är fortfarande svag. Tillväxten har inte tagit fart, oron över en annalkande deflation har blivit djupare och många medlemsländer kämpar alltjämt med höga arbetslöshets­siffror. Grekland har svårt att vara för sina förbindelser, men å andra sidan har många krisländer gjort framsteg när det gäller att balansera upp ekonomin. En analys av euroområdet som helhet visar att den totala efterfrågan växer i anspråkslös takt, och hemmamarknaderna belastas av de omstruktureringar och sparåtgärder som den offentliga ekonomin kräver. Svångremmen kommer emellertid inte att dras åt ytterligare i anpassningssyfte, vilket skapar förutsättningar för en starkare tillväxt. 

Rysslands ekonomi i fritt fall 

Den ryska ekonomin befinner sig i fritt fall. Under årets sista kvartal sjönk oljepriset kraftigt, och orsakerna till detta låg både i efterfrågan och i utbudet. Rysslands ekonomi prövades förutom av det rasande oljepriset också av västländernas ekonomiska sanktioner. Landets ekonomi tyngdes av valutaflykt, och vid årets slut hade den ryska centralbanken ännu inte lyckats stabilisera läget med egna åtgärder. Det att den ryska ekonomin har råkat i spinn försvagar å ena sidan utsikterna i euroområdet och speciellt i Finland, men å andra sidan stöder det sjunkande oljepriset den ekonomiska tillväxten i Finland och de övriga europeiska länderna.

Penningpolitiken utgör en brännpunkt

Rastlösheten på placeringsmarknaden ökade mot slutet av året. Aktiekurserna har stigit redan en längre tid med stöd av penningpolitiken. Aktiemarknaden och realekonomin verkar ha gått i olika riktningar i Finland och Europa.Också i USA nådde värderingarna på marknaden upp till historiskt höga siffror. 

Europeiska centralbanken valde att vidta penningpolitiska specialåtgärder. Genom att töja på sitt nuvarande mandat har ECB lyckats hejda krisen på finansmarknaden från att eskalera i euroområdet. Tillväxten är dock fortfarande långsam, och dessutom har ett deflationstryck vuxit fram. I euroområdet förväntade sig marknaden att ECB skulle vidta nya, kraftigare åtgärder för att stödja den ekonomiska tillväxten.

Den amerikanska centralbanken Fed håller däremot på att normalisera sin penningpolitik i takt med att ekonomin återhämtar sig. Centralbanken bekräftade upprepade gånger att den strävar efter att upprätthålla den ekonomiska tillväxten. För att man ska kunna säkerställa en stabil utveckling för den ekonomiska tillväxten och på kapitalmarknaden är det kritiskt att centralbankerna lyckas med att anpassa penningpolitiken.

Finland är inne i en djup ekonomisk kris

Totalproduktionen i Finland uppskattas år 2014 ha stannat på föregående års nivå. Industri­produktionen har minskat så gott som oavbrutet tre år i följd. Finland har tappat marknadsandelar på världsmarknaden. Så gott som alla sektorer i näringslivet kämpar med problem.

Den minskande produktionen inom elektronikindustrin påverkar i hög grad Finlands totalproduktion och dess förädlingsgrad. Näringsstrukturen förändras långsamt, och Finlands priskonkurrenskraft har försvagats. Detta har förutsatt en måttlig lönepolitik, vilket i sin tur har försvagat köpkraftens utveckling och hemmamarknadens möjligheter att återhämta sig. De krympande produktions­investeringarna i kombination med ett sämre utbud på arbetskraft och en anspråkslös produktivitets­utveckling försvagar ekonomins tillväxtpotential också på längre sikt. Det finns inte mycket spelrum i Finlands offentliga ekonomi.

Varmas strategiska val är en stark solvens

Varma har till uppgift att placera pensionsmedlen lönsamt och tryggt. Finanskrisen har varit en svår prövning för pensionssystemen och de institutionella placerarna över hela världen. För Varma är den starka solvensen ett strategiskt val. Varma strävar efter att få så bra avkastning som möjligt på placeringarna med den valda riskprofilen för att trygga utbetalningen av pensioner. En stark solvens och aktiv och omsorgsfull spridning av placeringarna är av central betydelse i ett kärvt marknads­läge. För en pensionsplacerare är stark solvens en betydande fördel i svåra marknads­lägen. Genom skicklig riskhantering säkerställs att arbetspensionsmedlen placeras lönsamt och tryggt då tvära kast är att vänta på marknaden.

Målen att förlänga arbetskarriärerna och de ekonomiska förutsättningar i företagen tangerar inte varandra på kort sikt. Även många av Varmas kundföretag kämpar med svåra förändringar. Vårt strategiska mål är att tillhandahålla verkningsfulla pensionsförsäkringstjänster. Förmågan att förstå kundens behov framhävs i en ekonomisk brytningstid. Varma har gedigen erfarenhet och kompetens inom arbetspensioner och är en eftertraktad partner när det gäller arbetsmiljöledning. Vi vill vara det effektivaste arbetspensionsbolaget och erbjuda våra kunder de bästa kund­återbäringarna i branschen.