Varma

Sammandrag av årsredovisningen 2014
Årsredovisningen är tillgänglig i sin helhet på de finska och engelska sidorna.

VARMA_tilinpaatos

Koncern- och intressebolag

I slutet av 2014 omfattade Varmakoncernen 186 (205) dotterbolag och 24 (22) intressebolag. De viktigaste dotter- och intressebolagen är Tieto Esy Ab (50,1 %), Försäkringsaktiebolaget Garantia (30,5 %), SATO Abp (22,8 %), Technopolis Abp (23,9 %), Certeum Oy (38,9 %) och NV Kiinteistö­sijoitus Oy (45,0 %). Därtill äger Varmakoncernen 50 % av garantikapitalet i Ömsesidiga försäkringsbolaget Kaleva. Majoriteten av dotter- och intressebolagen är fastighetsbolag. Ett avtal om avyttring av aktierna i Garantia har upprättats och ska enligt planerna undertecknas i slutet av mars 2015.