Varma

Sammandrag av årsredovisningen 2014
Årsredovisningen är tillgänglig i sin helhet på de finska och engelska sidorna.

VARMA_tilinpaatos

Placeringsverksamheten

Avkastningen på Varmas placeringar var 7,1 (9,0) %, och värdet på placeringarna steg till drygt 40 miljarder euro. Placeringsresultatet fördelade sig enligt följande: ränteplaceringar 26, aktieplaceringar 47, fastigheter 6 och övriga placeringar 21 %.

Aktiekurserna stärktes och räntenivån sjönk ytterligare från det redan låga utgångsläget i början av året, vilket stärkte ränteintäkterna. Också de övriga placeringarna utvecklades positivt. Den nominella medelavkastningen under tio år var 5,5 % och medelavkastningen under fem år 6,4 %. Den motsvarande reella avkastningen var 3,5 respektive 4,3 %.

Den ekonomiska tillväxten stärktes i USA men var alltjämt svag i euroområdet och negativ i Finland. Europeiska centralbanken fortsatte att stimulera ekonomin genom att sänka räntenivån. Amerikanska centralbanken drog sig däremot tillbaka från marknaden och slutade köpa upp skuldebrev (Quantitative Easing). Banken signalerade om en måttlig räntehöjning under 2015. Den amerikanska dollarn stärktes avsevärt under året.

Resultatet utvecklades kraftigt under årets första hälft, men den senare hälften av året präglades av stora fluktuationer. Faktorer som skapade osäkerhet var bland annat krisen i Ryssland och de geopolitiska spänningarna, det rasande oljepriset och den tidvis vacklande tron på att aktiekurserna ska hållas på en stabil nivå.

Varma har placeringar noterade i dollar i hedgefonder, aktier, företagslån och kapitalfonder. I enlighet med bolagets verksamhetspolicy bibehölls garderingen mot huvuddelen av valutakursrisken. En del av valutapositionen hölls öppen under året, varvid den stärkta amerikanska dollarn förbättrade det totala resultatet. Operativt sett hanteras valutarisken som en helhet. I resultatsiffrorna ingår valutaeffekten i avkastningen inom de olika tillgångsklasserna.

Varmas placeringar uppvisade vid årets slut ett värde på 40 039 (37 718) miljoner euro, och avkastningen enligt verkligt värde var 2 699 (3 160) miljoner euro, dvs. 7,1 (9,0) %. Alla placeringskategorier uppvisade en positiv avkastning. I verksamhetsberättelsen presenteras uppgifterna om placeringarnas värde och avkastning indelade enligt risk. I noterna till bokslutet anges hur placeringarna och deras avkastning fördelar sig mellan de olika placeringskategorierna både enligt gällande bestämmelser och indelade enligt risk.

Fokus i Varmas placeringsverksamhet låg på aktiv riskhantering och trygga placeringar, och ett centralt mål var att bibehålla en stark solvens. I riskhanteringen användes derivat i säkringssyfte och för att reglera risknivån i portföljen.

Ränteplaceringar

Ränteplaceringarna uppgick vid tidpunkten för bokslutet till 11 983 (10 624) miljoner euro och fördelade sig enligt följande:

  • lånefordringar 1 571 (2 026) miljoner euro
  • statsobligationer 3 450 (3 869) miljoner euro
  • företagsobligationer 6 282 (5 363) miljoner euro
  • penningmarknadsinstrument 608 (-635) miljoner euro, av vilka derivatens inverkan -81 (1 878) miljoner euro presenteras separat.

Avkastningen på ränteplaceringarna var 5,5 (1,2) %. Lånefordringarna avkastade 2,6 (3,3), statsobligationerna 6,7 (-1,8), företagsobligationerna 6,9 (3,0) och penningmarknadsinstrumenten 0,5 (-0,4) %.

Under 2014 sjönk räntenivån ytterligare från den redan tidigare låga nivån, vilket förbättrade avkastningen på noterade obligationer avsevärt. I låneportföljen bibehölls en relativt lång duration på cirka fem år, vilket stärkte resultatet.

Lånefordringarnas avkastning motsvarade förväntningarna, även om värdeförändringarna i junior-lånen drog ner den totala avkastningen. Efterfrågan på ArPL-lån var lam, och antalet ArPL-lån minskade under årets lopp. Avkastningen på placeringar på penningmarknaden låg i nivå med de rådande korta räntorna.

I Europa har räntenivån sjunkit extremt lågt, delvis till och med under noll, och i fortsättningen kommer det att bli utmanande att nå en positiv reell avkastning på ränteplaceringarna. Om räntenivån stiger är också risken stor att ränteavkastningen blir negativ.

Aktieplaceringar

Värdet på aktieplaceringarna var vid tidpunkten för bokslutet 16 333 (14 756) miljoner euro och fördelade sig enligt följande:

  • noterade aktier 12 879 (11 579) miljoner euro, 
  • kapitalplaceringar 2 451 (2 175) miljoner euro och 
  • onoterade aktieplaceringar 1 004 (1 002) miljoner euro.

Avkastningen på aktieplaceringarna var 9,1 (21,8) %. De noterade aktierna gav en avkastning på 7,4 (23,7), kapitalplaceringarna en avkastning på 13,5 (12,1) och de onoterade aktieplaceringarna en avkastning på 19,7 (26,7) %.

Aktieplaceringarna var lönsamma och stod för den bästa avkastningen av alla tillgångskategorier. De senaste sex åren har varit en framgångsrik period för aktieplaceringarna. Den genomsnittliga avkastningen under dessa år har varit 13,3 %. Aktiekurserna steg trendenligt fram till juni, men under den senare hälften av året fluktuerade kursnivån rejält. Avkastningen på samtliga noterade aktier var bra. De amerikanska aktierna stod för den bästa avkastningen, 16,3 %. I portföljen med finländska aktier uppvisade Varmas mest betydande innehav Sampo Abp en mycket god utveckling på 14,0 %. Krisen i Ryssland tyngde däremot ned kursnivån för en del andra centrala innehav, och den totala avkastningen på finländska aktier blev 6,7 %.

Även kapitalplaceringarna och de onoterade aktierna uppvisade en god avkastning. Omkring hälften av kapitalplaceringarna har koncentrerats till USA, och resten huvudsakligen till Europa och Norden. Värdeutvecklingen var stark i alla områden. Kapitalfonderna utnyttjade den starka efterfrågan på marknaden och genomförde ett stort antal realiseringar. Även de infrastrukturfonder som ingår i portföljen gav en stark avkastning.

Resultatet för de onoterade aktierna förbättrades i och med realiseringen av aktierna i Fingrid Oyj, den starka värdeutvecklingen av kapitalfondernas parallellplaceringar samt de höga utdelnings-intäkterna och värdestegringen i SATO Abp och VVO-koncernen Abp, vilka äger bostadsfastigheter.

Kapitalplaceringarna och de onoterade aktierna är en långsiktig tillgångsklass och har uppvisat en mycket god långsiktig avkastning.

Fastighetsplaceringar

Fastighetsplaceringarna uppgick vid tidpunkten för bokslutet till 3 841 (4 304) miljoner euro, varav de direkta fastighetsplaceringarna stod för 3 375 (3 739) och fastighetsplaceringsfonderna för 466 (565) miljoner euro. Avkastningen på fastighetsplaceringar var 3,8 (3,1) %. De direkta fastighetsplaceringarna avkastade 3,2 (2,0) och fastighetsplaceringsfonderna 8,0 (11,6) %.

Fastighetshandelns volym i Finland ökade till 3,8 miljarder euro 2014, och även de utländska placerarna var aktiva. Framför allt andelen svenska placerare ökade avsevärt. En bidragande orsak till den växande transaktionsvolymen var affärerna i anslutning till grundandet av det nya logistik- och industrifastighetsbolaget Certeum Oy, i vilket även Varma deltog. Varma placerade i nya fastigheter till ett värde av 74 miljoner euro. I slutet av 2014 hade Varma cirka 220 nya hyresbostäder under konstruktion i huvudstadsregionen. I fråga om affärslokaler har Varma vid sidan av underhåll och renoveringar i första hand koncentrerat sig på att utveckla egna objekt och göra dem energieffektivare. Förändringarna i det direktägda fastighetsbeståndets verkliga värden uppgick till sammanlagt -76 miljoner euro. Under 2014 gjordes nya internationella placeringar bland annat i Sverige och Storbritannien.

Övriga placeringar

De övriga placeringarna i bokslutet uppgick till 7 962 (6 157) miljoner euro och bestod av hedgefondsplaceringar 6 717 (4 850), råvaruplaceringar 370 (201) samt övriga placeringar 875 (1 106) miljoner euro. Avkastningen på övriga placeringar var 8,7 (4,5) %.

Avkastningen på hedgefondsplaceringar utvecklades i jämn takt och fluktuerade inte nämnvärt. Placeringarnas andel utökades under årets lopp, inte minst som en effekt av den stärkta dollarn.

De inflationsbundna placeringarna inkluderar inflationsbundna obligationer som emitterats av stater med god kreditvärdighet. Avkastningen påverkades av de sjunkande räntorna, som förbättrade värdet på obligationer med lång maturitet. Även valutakursändringarna stärkte avkastningen.

Marknadsrisken i samband med Varmas placeringar utgör den största risken för bolagets resultat och solvens. Aktierna stod helt klart för den största andelen av denna marknadsrisk. VaR-talet, som beskriver totalrisken i Varmas placeringar, uppgick till 1 492 (1 118) miljoner euro. Talet anger med 97,5 %:s sannolikhet största möjliga nedgång i placeringarnas marknadsvärde vid normala förhållanden under en månad.

Viktiga principer i Varmas ägarstyrning är att de företag där Varma är ägare har en högklassig förvaltning, att verksamheten är transparent, att påverkningsmöjligheterna utnyttjas aktivt och att incitamentsystemen för nyckelpersoner följs upp. År 2014 deltog Varma aktivt i bolagsstämmorna och valberedningsarbetet i de finländska företag där bolaget är ägare. På Varmas webbplats finns en förteckning över Varmas deltagande i valberedningarna för olika börsbolag.