Varma

Sammandrag av årsredovisningen 2014
Årsredovisningen är tillgänglig i sin helhet på de finska och engelska sidorna.

VARMA_tilinpaatos

Riskhantering

Riskerna i anslutning till Varmas resultat och solvens påverkas huvudsakligen av placerings­verksamhetens resultat. Den väsentligaste operativa risken gäller datasystemen, som spelar en central roll i synnerhet i handläggningen av pensioner och försäkringar med stora datasystem samt i det nätverksbaserade verksamhetssätt som tillämpas inom arbetspensionssystemet.

I arbetspensionssystemet kan likviditetsrisken kontrolleras, dels för att pensionsutgiften kan förutses med stor sannolikhet, dels för att huvudvikten i placeringarna ligger på likvida instrument. Riskerna i samband med Varmas försäkringsrörelse, vilka inte är betydande, hänger samman med att de insamlade försäkringsavgifterna och ansvarsskulden för dem ska vara tillräckliga i förhållande till de pensioner som bolaget ansvarar för.

I Varmas placeringsplan fastställs bland annat allmänna mål för betryggande placeringar, målen för placeringarnas spridning och likviditet samt principerna för valutarörelsen. Styrelsen bedömer riskerna i bolagets placeringar i fråga om värdeförändring, förväntad avkastning, trygghet och valuta­rörelse samt bolagets risktolerans när det gäller placeringar inklusive en bedömning av solvensställningens utveckling. Grundallokeringen, som anges i placeringsplanen, bestämmer grund­nivån för totalrisken i placeringsportföljen. Avvikelser från grundallokeringen kan göras inom ramen för separat fastställda gränser. Maximirisknivån dimensioneras så att verksamhetskapitalet efter en värdeminskning på 25 % i de noterade aktieplaceringarna och en del av hedgefonds­placeringarna ligger på en nivå som överstiger minimibeloppet av verksamhetskapitalet med minst ett belopp som motsvarar VaR-talet, dock alltid minst på solvensgränsen. Spridningen av placeringsportföljen bygger på en allokering som beaktar tillgångsklassernas avkastnings­korrelationer. Riskerna kontrolleras bland annat genom att man sprider placeringarna på olika tillgångskategorier och objekt, analyserar placeringsbeståndet och placeringsobjekten, undviker riskkoncentrationer, tillämpar en betryggande säkerhetspolitik och försiktig värderingspraxis, använder derivat samt tillämpar övervaknings- och uppföljningssystem.

Den uppgörelse som arbetsmarknadens centralorganisationer i höstas ingick om innehållet i 2017 års pensionsreform stöder anpassningen av strukturerna för Finlands ekonomi. Med tanke på verkställandet av pensionsskyddet finns det två väsentliga risker med pensionsreformen. För det första är det möjligt att det på grund av en för trög lagstiftningsprocess inte finns tillräckligt med tid för de tekniska förberedelserna inför år 2017. För det andra kan den kommande lagstiftningen bli svårbegriplig, vilket orsakar svårigheter i tillämpningsskedet. Dessa risker gäller särskilt de nya pensionsslagen, arbetslivspensionen och den partiella förtida ålderspensionen.

En förmånsbaserad arbetspension skapar trygghet och gör det i viss mån möjligt att förutse den ekonomiska framtiden. Genom att trygga de ungas och de kommande generationernas pensions­förmåner stärker vi arbetspensionssystemets framtid. Det att avgiftsnivån nu har fastställts ända fram till slutet av detta decennium är ur företagens synvinkel en betydande stabiliserande faktor med tanke på det rådande utmanande ekonomiska läget. Tack vare de överenskomna förmånsanpassningarna ser det nu ut att vara möjligt att finansieringen av pensionerna kan balanseras med en skälig kostnadsbelastning. En höjning av pensionsåldern underlättar finansieringen på längre sikt.

I noterna till bokslutet redogörs närmare för försäkringsrisker, placeringsrisker, operativa risker och övriga risker samt hur dessa hanteras. Därtill presenteras kvantitativa uppgifter.