Varma

Sammandrag av årsredovisningen 2014
Årsredovisningen är tillgänglig i sin helhet på de finska och engelska sidorna.

VARMA_tilinpaatos

Utsikter inför framtiden

Det osäkra ekonomiska läget fortsätter. På kapitalmarknaden är tvära kast att vänta även under finansåret 2015. Europeiska centralbankens omfattande penningpolitiska beslut stöder återhämtningen och marknadsutvecklingen i den europeiska ekonomin, förutsatt att de riktas rätt. Samtidigt är placeringsmiljön alltjämt mycket utmanande, i och med att kurserna har stigit och räntenivån hållits på mycket låg nivå en längre tid. En lönsam och trygg placering av pensions­medlen förutsätter omsorgsfull spridning mellan olika tillgångskategorier och skicklig riskhantering. Varmas starka solvens ger bolaget goda förutsättningar att kunna uppnå en avkastning som tryggar pensionsförmånerna och en skälig avgiftsnivå även under osäkra tider.

Tillväxten förväntas fortsätta stark i USA och på en måttlig nivå i utvecklingsekonomierna. Det sjunkande oljepriset stöder den ekonomiska tillväxten globalt sett.  

Finland är alltjämt inne i en ekonomisk kris. Ekonomin förväntas återhämta sig med nöd och näppe följande år. Ur Finlands synvinkel är det väsentligt att exportmarknaden blir livligare. Det sjunkande oljepriset och den försvagade euron stöder såväl Finlands egen export som tillväxten på de viktiga marknaderna.

För att priskonkurrenskraften inom exporten ska kunna förbättras måste lönerna tyglas, vilket å andra sidan leder till en svag tillväxt i köpkraften och en svag efterfrågan på hemmamarknaden. Möjligheterna att öka köpkraften genom skattelättnader är begränsade. Inom den närmaste framtiden kommer den ekonomiska utvecklingen att präglas av åtgärder ämnade att anpassa den offentliga ekonomin och förändra näringsstrukturen. Finland befinner sig i en vågskål – på den ena sidan finns en växande skuld och ett stort hållbarhetsunderskott, och på den andra sidan en avtagande tillväxt. Vi kommer att balansera mellan dessa alternativ åtskilliga år framöver. 

Arbetspensionssystemet för den privata sektorn står på en stabil finansiell grund och erbjuder de försäkrade stabila förmånsbaserade pensioner. Varma vill vara en föregångare inom arbets­pensioner och en pålitlig samarbetspartner för kunderna. Varma betonar arbetspensionsbolagens ansvar när det gäller att bedriva professionell placeringsriskhantering och förespråkar större effektivitet och transparens samt förbättrade konkurrensförutsättningar i branschen. Ett arbetspensions­försäkringsbolag ska fullgöra sin uppgift så effektivt som möjligt för nuvarande och framtida pensionstagare.