Varma

Sammandrag av årsredovisningen 2014
Årsredovisningen är tillgänglig i sin helhet på de finska och engelska sidorna.

VARMA_tilinpaatos

Varmas ekonomiska utveckling

Varmas totalresultat enligt verkligt värde var 1 223 (1 558) miljoner euro. Totalresultatet per kvartal varierade under räkenskapsperioden så att det andra kvartalet uppvisade det bästa resultatet och det fjärde det svagaste.  

Varmas solvens ökade med 1 112 miljoner euro under år 2014, och solvenskapitalet uppgick i slutet av räkenskapsperioden till 10 252 (9 140) miljoner euro. Varma har den högsta solvensgraden (solvenskapitalet i förhållande till ansvarsskulden) av alla centrala arbetspensionsbolag, 34,0 (31,6) %. Solvenskapitalet var 2,2 (2,2) gånger högre än solvensgränsen, dvs. på stark nivå. Solvensgränsen justeras enligt placeringarnas risknivå. Varmas strategiska mål är att bibehålla sin starka solvens via en stabil avkastning och en effektiv verksamhet.

Varmas placeringsintäkter till verkligt värde var 2 699 (3 160) miljoner euro, dvs. 7,1 (9,0) % på det placerade kapitalet. Den ränta som gottskrivs ansvarsskulden var 1 573 (1 648) miljoner euro. Placeringsresultatet för 2014 uppgick således till 1 125 (1 512) miljoner euro. De genomsnittliga nominella intäkterna av Varmas placeringsverksamhet för de fem senaste åren var 6,4 % per år och för de tio senaste åren 5,5 % per år, dvs. i bägge fallen de högsta i branschen. Driftskostnaderna understeg de omkostnadsdelar som ingår i försäkringsavgifterna med 25 (24) %, och omkostnadsöverskottet var 33 (32) miljoner euro. Försäkringsrörelsens resultat var 64 (15) miljoner euro.

I slutet av 2014 överfördes 117 (105) miljoner euro till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret för att utdelas i form av kundåterbäringar. Överföringen till återbäringar utgjorde cirka 0,7 (0,6) % av de försäkrades uppskattade lönesumma.

Den sammanlagda ArPL-lönesumman för de försäkrade i Varma var år 2014 cirka 17,8 (17,8) miljarder euro. Lönesumman uppskattas ha ökat med 0,3 %. Bolagets premieinkomst var 4 344 (4 258) miljoner euro, varav ArPL-försäkringarna stod för 4 150 (4 071) miljoner euro och FöPL-försäkringarna för 193 (187) miljoner euro.

Vid årets slut var 527 140 (531 210) personer försäkrade i Varma. Antalet försäkringar i kraft uppgick i slutet av 2014 till 66 140 (66 740) och dessa omfattade 38 937 (39 810) företagare och 488 190 (491 400) arbetstagare.

Under 2014 tecknades 3 443 (3 796) nya ArPL-försäkringar och 4 875 (5 340) nya FöPL-försäkringar.

Sammanlagt inlämnades 1 631 284 (1 483 634) inkomst- och anställningsanmälningar, av vilka 93 (92) % inkom via olika elektroniska kanaler.

Varma betjänar försäkringstagarna förutom genom egen kundkontaktverksamhet även via If Skadeförsäkring Ab:s och Nordeakoncernens servicenät.

År 2014 utbetalades pensioner till ett bruttobelopp av sammanlagt 5 010 (4 787) miljoner euro. Antalet pensionstagare ökade, och vid årets slut betalade Varma ut ArPL- och FöPL-pensioner till cirka 334 500 (333 700) personer.

Under årets lopp fattades 21 051 (23 937) nya pensionsbeslut. De nya pensionsbesluten var 5,8 % och alla pensionsbeslut sammantaget 5,1 % färre till antalet än år 2013. Antalet ålderspensions­beslut var 11 548 (11 514). Därtill fattades 5 107 (5 461) beslut om invalidpension. Antalet deltidspensionsbeslut var 711 (1 052). Antalet beslut om fortsatt tidsbunden pension var 4 631 (4 782) och antalet övriga beslut var 14 846 (13 131). Dessa inbegriper bland annat beslut som fattas på grund av ändringar i rätten till pension och förhandsbeslut.

Arbetspensionsrehabilitering är ett alternativ till invalidpension, och i Varma ökade rehabiliterings­volymen fortsättningsvis. Rehabiliteringsverksamheten har visat sig vara effektiv. För tillfället återvänder cirka 72 % av alla rehabiliteringsklienter helt eller delvis till arbetsmarknaden. Varma har varit en föregångare inom arbetspensionsrehabilitering i många år. Under 2014 hjälpte Varma sina företagskunder i hanteringen av personrisker genom kundspecifik samordning av tjänster i anslutning till arbetshälsa, rehabilitering och pensionslösningar, detta för att hjälpa företagen att minska pensionskostnaderna och förlänga arbetskarriärerna. Varma deltog också i finansieringen av kundernas projekt kring arbetsmiljöledning i enlighet med gemensamt överenskomna skriftliga planer och avtal, som ofta sträcker sig flera år framåt i tiden.

31.12.201431.12.2013Förändring
Antal försäkrade
ArPL 1)488 190491 400-3 210
FöPL38 93739 810-873
Sammanlagt527 127531 210-4 083
1)omfattas av en registrerad APL-tilläggspensionsförsäkring4 3904 928-538
Antal försäkringar
ArPL27 22326 930293
Antal pensionstagare
Deltidspension2 5673 320-753
Familjepension51 20551 427-222
Invalidpension30 67133 324-2 653
Arbetslöshetspension038-38
Ålderspension235 002230 2494 753
Förtida ålderspension15 05215 404-352
Sammanlagt 2)334 497333 762735
2)FöPL-pensionstagare28 88929 153-264
APL/FöPL-tilläggspensionstagare43 49343 286207

Den elektroniska kommunikationen har blivit en viktig servicekanal i Varmas kundtjänst. Totalt 75,6 % av alla privatkunder som kontaktade pensionstjänsterna år 2014 gjorde det via nätet. I Varmas webbtjänst kan kunderna få en färsk uppskattning av sin ålders- och deltidspension vid olika pensioneringstidpunkter, lämna in en pensionsansökan och följa hur handläggningen av ansökan framskrider.

Varma skickar ett pensionsutdrag till sina arbetspensionsförsäkrade tre gånger per år. År 2014 skickades sammanlagt 226 093 pensionsutdrag (235 287). I utdraget anges uppgifterna om de inkomster som påverkar pensionen samt beloppet för den arbetspension som har tjänats in fram till slutet av föregående år. Arbetspensionsutdraget fås också i elektronisk form via Varmas webbtjänst.