Varma

Sammandrag av årsredovisningen 2014
Årsredovisningen är tillgänglig i sin helhet på de finska och engelska sidorna.

VARMA_tulevaisuuden_nakymat

Starkt utgångsläge inför framtiden

Varma uppvisade ett mycket bra resultat 2014. Placeringsintäkterna steg till 7,1 procent, och placeringarnas värde nådde för första gången i vår historia över 40 miljarder euro och solvenskapitalet över 10 miljarder euro. 

Vi fick många nya kunder och förbättrade vår driftskostnadseffektivitet. 

I konkurrensen mellan arbetspensionsbolagen uppvisade vi de bästa placeringsintäkterna av alla 2014. Vi har också den klart starkaste solvensen i arbetspensionsbranschen. 

Vår starka ställning gynnar våra kunder på två sätt. För det första har vi buffertar som skyddar oss mot fluktuationer på placeringsmarknaden. För det andra ger den starka solvensen större kundåterbäringar: återbäringarna för 2014 blir rekordhöga, hela 117 miljoner euro. 

Det ekonomiska läget är ur Varmas synvinkel tudelat. Vi har haft goda placeringsintäkter efter finanskrisen, men å andra sidan har realekonomin utvecklats i en utmanande riktning. Det är viktigt för Varma att antalet arbetstillfällen och inkomsterna inom den privata sektorn utvecklas positivt. Vi behöver mer tillväxt och nya arbetstillfällen i Finland.

Företagens lönsamhet och utsikter kan betraktas som åtminstone tillfredsställande, men samtidigt har avkastningen på ränteplaceringar rasat dramatiskt.

Också placeringsmässigt är situationen tudelad. Företagens lönsamhet och utsikter kan betraktas som åtminstone tillfredsställande, men samtidigt har avkastningen på ränteplaceringar rasat dramatiskt. Om man placerar endast i statslån är avkastningsnivån historiskt låg, nära noll, och i vissa fall till och med negativ. Lyckligtvis har Varma spridit sina placeringar mångsidigt, och Finlands lagstiftning förbinder oss inte till att placera endast i statslån.

Nollräntepolitiken har skapat en mycket exceptionell miljö. I detta avseende är framtidsutsikterna något oroväckande, om räntenivån kan betraktas som en indikator på den framtida tillväxten. De historiskt låga räntorna kombinerat med en lam ekonomisk tillväxt kommer förr eller senare att leda till svagare placeringsintäkter. 

Det är ett obestridligt faktum att det råder spänning och osäkerhet inom ekonomin och i placeringsmiljön. Orsaken ligger i såväl det geopolitiska läget, penningpolitiken som de ekonomiska utsikterna. Lyckligtvis har Varma tack vare sin goda solvens aldrig tidigare haft så stark risktolerans som nu. 

I fortsättningen koncentrerar vi oss på att värna om vår starka solvens och samarbeta aktivt med våra kunder.Vi har också som mål att hela tiden förbättra kvaliteten på våra pensionstjänster. Att fylla i en pensionsansökan är en unik händelse i varje människas liv, och vi vill vara en bra samarbetspartner i den situationen. 

Allt som allt har Varma ett riktigt bra år bakom sig, och alla i personalen förtjänar beröm för sitt arbete. Jag vill också rikta ett tack till våra kunder för det förtroende och den lojalitet som de har visat Varma.

Risto Murto
Verkställande direktör