Varma

År 2015 i korthet

År 2015 gav Varmas placeringar en avkastning på 4,2 %. Placeringarnas värde uppgick till 41,3 miljarder euro. Premieinkomsten ökade avsevärt, och driftskostnadseffektiviteten utvecklades positivt. Solvenskapitalet var 10,0 miljarder euro och låg således på en stark nivå.

Under årets lopp präglades kapitalmarknaden av exceptionellt stora marknadsrörelser i fråga om både aktier och ränteplaceringar. Varmas aktieplaceringar gav en bra avkastning trots fluktuationerna på marknaden.

Den bästa avkastningen kom från Varmas aktieplaceringar, 8,8 (9,1) %, av vilka de inhemska aktierna avkastade hela 19,4 (6,7) %. De risker som de kraftiga marknadsrörelserna medförde dämpades av den mångsidiga spridningen av Varmas placeringar, och avkastningen från de olika tillgångsklasserna var jämn. Gruppen övriga placeringar avkastade 3,5 (8,4) % och fastighetsplaceringarna 3,3 (3,8) %. Avkastningen på ränteplaceringarna var något negativ, -0,4 (5,8) %.

Kunderna gynnas av vår solvens och driftskostnadseffektivitet

Varmas solvenskapital uppgick vid årets slut till 9 956 (10 252) miljoner euro. Bolagets solvensgrad (solvenskapitalet i förhållande till ansvarsskulden) var 31,4 (34,0) %. Solvenskapitalet var 1,9 (2,2) gånger högre än solvensgränsen, dvs. på stark nivå.

Kunderna gynnas av vår starka solvens och goda driftskostnadseffektivitet. Sammanlagt 115 (117) miljoner euro, dvs. 0,6 (0,7) % av den uppskattade ArPL-lönesumman för de försäkrade, reserverades för kundåterbäringar.

Vi tryggar pensionerna för över 860 000 finländare

År 2015 ökade antalet pensionstagare i Varma. Varma betalade ut 5,2 miljarder euro i ArPL- och FöPL-pensioner till cirka 337 100 (334 500) pensionstagare.

Vid årets slut var 524 340 (527 140) personer försäkrade i Varma. Antalet gällande försäkringar uppgick i slutet av 2015 till 64 530 (66 140) och dessa omfattade 37 380 (38 937) företagare och 486 960 (488 190) arbetstagare.

Den sammanlagda ArPL-lönesumman för de försäkrade i Varma var år 2015 cirka 18,4 (17,8) miljarder euro. Lönesumman uppskattas ha ökat med cirka 3,0 %.

Arbetspensionsrehabilitering förebygger invalidpension. Antalet rehabiliteringsklienter ökade alltjämt vid Varma. Rehabiliteringen ger mycket goda resultat. Vi använde 34 miljoner euro till rehabilitering – den kalkylmässiga inbesparingen i pensionsutgifter var 372 miljoner euro. År 2015 återvände cirka 73 % av alla rehabiliteringsklienter helt eller delvis till arbetsmarknaden.

Nyckeltal 2015

20152014
Premieinkomst, mn €4 576,44 343,6
Utbetalda pensioner, mn € 1)5 183,05 010,1
ArPL-försäkrade 31.12486 960488 200
FöPL-försäkringar37 38038 940
Pensionstagare337 100334 500
Placeringar, mn €41 293,340 038,8
Placeringsintäkter, mn €1 679,32 698,9
Avkastning på investerat kapital, %4,27,1
Totalresultat, mn €-164,01 223,0
Omkostnadsresultat, mn €36,133,4
Driftskostnader av omkostnadsinkomsten, %74,075,0
Överföring till kundåterbäringar, mn €115,0117,0
% av ArPL-lönesumman0,60,7
Ansvarsskuld, mn €31 865,632 069,7
Solvenskapital, mn €9 956,110 252,5
Solvenskapital/ansvarsskuld, % 2) 31,434,0
Solvenskapital/solvensgräns1,92,2
Antal anställda i moderbolaget 31.12534561
1)Före avdrag av erhållna ansvarsfördelningsersättningar
2)Relationstalet har räknats ut i % av den ansvarsskuld som används vid beräkningen av solvensgränsen