Varma

Verkställande direktörens översikt

År 2015 var ett gott år för Varma och vi hade framgång enligt alla centrala mätare: vi bibehöll vår starka solvens, ökade vår premieinkomst, behandlade pensionsansökningarna snabbare och uppvisade dessutom en konkurrenskraftig effektivitet i vår verksamhet. Våra placeringar gav en avkastning på 4,2 %, dvs. 1,7 miljarder euro, och vår solvens var cirka 10 miljarder euro. Varma har en stark ekonomisk ställning och kan bära den risk som är förknippad med placeringsmarknaden.

Vi hade stor framgång inom kundanskaffningen, och vår premieinkomst ökade till 4,6 miljarder euro. Vi värnar om våra kunders pensionsskydd kostnadseffektivt: vi använde totalt 74 % av den summa som reserverats för omkostnader. Våra kunder gynnas av vår starka solvens och kostnadseffektiva verksamhet i form av höga kundåterbäringar, som vi betalar ut till ett belopp på 115 miljoner euro för föregående år.

Inom våra pensionstjänster tog vi i bruk ett nytt pensionsbehandlingssystem som underlättar och snabbar upp betjäningen av våra privatkunder. Pensionsbeslutet påverkar kundernas utkomst, och det är viktigt att pensionstagarna får sin pension felfritt och snabbt. Pensionsbeslutet är en viktig och oftast unik händelse i människans liv.

Vi förbereder oss på den pensionsreform som träder i kraft i början av 2017 i samarbete med våra kunder. Ett syfte med pensionsreformen är att få människorna att stanna längre kvar i arbetslivet. Varma har arbetat aktivt med att utveckla verksamhet som främjar de anställdas arbetsförmåga vid kundföretagen. Målet är att människorna ska orka arbeta effektivare och stanna längre i arbetslivet. Antalet nya invalidpensionsfall vid Varma har minskat med 22 % under de senaste fem åren. Denna minskning är till stor del ett resultat av olika förfaranden för tidigt ingripande som åstadkommits genom lagstiftning, arbetspensionsrehabilitering och arbetsmiljöledning.

År 2015 såg vi över vår strategi. Fyra centrala teman har formulerats för den nya strategin: Ett Varma för alla kunder, främjar företagsamhet, ansvarsfulla Varma och vågar pröva på nya saker. Vi sätter kunderna och deras intressen i främsta rummet och satsar på att bedriva en ansvarsfull verksamhet. I framtiden rapporterar vi regelbundet om resultaten för vårt nya samhällsansvarsprogram.

Det ekonomiska läget är alltjämt mycket kärvt och Finland behöver tillväxt. De dramatiskt låga räntorna är en stor utmaning för placerarna. År 2015 skedde en väsentlig vändning med tanke på den finländska industrin, då draghjälpen från den asiatiska ekonomin avmattades kraftigt. Samtidigt rasade energi- och råvarupriserna. Dessa förändringar påverkar särskilt tillväxtmöjligheterna inom den finländska tunga industrin. Det krävs hårt arbete och också lite tur på vägen för att vi ska komma in på en tillväxtbana igen. För Finlands del ligger fröet till tillväxt under de närmaste åren framför allt i företagardrivna och privata serviceföretag. Det är av avgörande betydelse för tillväxten att företagen har förutsättningar för en lönsam tillväxt och möjlighet att anställa nya medarbetare.

Varmas personal gjorde ett bra arbete år 2015, och jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare. Likaså vill jag tacka våra kunder för ert förtroende, som vi kommer att arbeta hårt med att upprätthålla också år 2016. 

 

Risto Murto
Verkställande direktör